§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku określonych w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
 4. Funkcjonalność – oznacza zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Integracja – oznacza połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 7. Interoperacyjność – oznacza zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 8. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 9. Kompatybilność – oznacza współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 10. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta.
 12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 15. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 16. Sprzedawca – oznacza Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie tel. kontaktowy 603557101 adres e-mail bok@inear.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 17. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie Inear.pl
 18. Środowisko cyfrowe – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 19. Towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy służącej tylko jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 20. Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uniemożliwiłby Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.
 21. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 22. Treść cyfrowa bez nośnika – oznacza Treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym nabywaną na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 23. Treść cyfrowa na nośniku – oznacza Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym nabywaną na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 24. Trwałość – oznacza zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 25. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 26. Umowa sprzedaży – oznacza:
  1. umowę sprzedaży Towarów i Usług dodatkowych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
  2. umowę sprzedaży Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Usługi dodatkowej pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem czy Przedsiębiorcą Indywidualnym a Sprzedawcą.
 27. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – oznacza umowę, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 28. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 29. Usługi dodatkowe – oznaczają usługi serwisowe opisane w Regulaminie usług serwisowych i inne dostępne w sklepie internetowym.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39, lub Firefox 34, lub Opera 26, lub Safari 5, lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę na Trwałym nośniku w formacie pdf. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, Treść cyfrową lub Usługę cyfrową, którymi jest zainteresowany. Dodanie ich do zamówienia następuje przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie, w tym kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia na Trwałym nośniku w formacie pdf.
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na Trwałym nośniku w formacie pdf.
 7. Po zawarciu umowy Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 8. Po realizacji zamówienia Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. gotówką i kartą za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę e-mailem o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 5-dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta e-mailem, na Trwałym nośniku w formie pdf. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Faktura doręczana jest na e-mail Klienta w formacie pdf po odebraniu przez niego przesyłki będącej przedmiotem Dostawy.
  W przypadku nabycia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej faktura doręczana jest po odebraniu przesyłki.
  W przypadku zapłaty za Towary, Treść cyfrową lub Usługi cyfrowe przy użyciu Karty Podarunkowej lub innych instrumentów stanowiących bon jednego przeznaczenia w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Sprzedawca zamiast faktury dołącza dowód dokonania sprzedaży określony w regulaminie mającym zastosowanie do Karty Podarunkowej lub innego instrumentu. Jeżeli jednak część ceny została zapłacona w inny sposób niż przy użyciu Karty podarunkowej lub innych instrumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wystawi fakturę dotyczącą tej części ceny i dołączy ją wraz z dowodem dokonania sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Brak zgodności Towaru z umową

 1. Przepisy § 7 mają również zastosowanie do Przedsiębiorców Indywidualnych.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową
 3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym odpowiedzialność zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 6. Do Towarów z elementami cyfrowymi przepisy § 9 ust. 3, 4 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 4 lub 5, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 7 ust. 4 lub 5, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 10. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 11. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 13. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 15. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 16. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 17. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 18. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 19. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 13;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 7 ust. 15-17;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 7 ust. 12-18;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 20. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 21. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 22. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 23. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 24. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 25. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 26. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z § 7 ust. 12-18 i § 7 ust. 19-25.

§ 8 Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej

 1. Przepisy § 8 mają również zastosowanie do Przedsiębiorców Indywidualnych.
 2. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 6. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 7. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawca.
 8. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy § 9 ust. 21-27 stosuje się odpowiednio.

§ 9 Zgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową

 1. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
   4. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
   5. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z § 9 ust. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 9 ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 7. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 8. Do integracji Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej przepis § 7 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 10. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w § 9 ust. 9, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w § 9 ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 13. Domniemania określone w § 9 ust. 9 i 11 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 14. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 15. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 16. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 17. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 18. Jeżeli treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do § 9 ust. 15 i 16;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z § 9 ust. 17;
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 9 ust. 14-17;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 20. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 21. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem Treści, o których mowa w § 9 ust. 21 pkt 1-3.
 22. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 23. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 24. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 25. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 26. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 27. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 28. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w § 9 ust. 28, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 29. 3Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w § 9 ust. 28.
 30. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 9 ust. 28, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w § 9 ust. 32 lub 33.
 31. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 31, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w § 9 ust. 28, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Przepis w § 9 ust. 21-27 stosuje się odpowiednio.
 32. § 9 ust. 32 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
 33. Przepisy § 9 mają również zastosowanie do Przedsiębiorców Indywidualnych.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta innego niż Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny

 1. Wobec Klienta innego niż Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny Sprzedawca ponosi odpowiedzialność m.in. zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§ 11 Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika oraz Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej

 1. Postanowienia § 11 stosuje się również do Przedsiębiorców Indywidualnych.
 2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 ust. 10, 13, 14.
 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowej bez nośnika, jeżeli:
  1. nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia lub
  2. nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
 4. Sprzedawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 5. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Alink Multimedia Adrian Jabłoński swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub pocztą elektroniczną na adres bok@inear.pl) Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłano informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 12 Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku

 1. Postanowienia § 12 stosuje się również do Przedsiębiorców Indywidualnych.
 2. W przypadku zawarcia przez Konsumenta w Sklepie Internetowym Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku Umowy sprzedaży Towaru: od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego weszła w posiadanie Towaru
  2. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach: od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części
  3. dla pozostałych umów: od dnia ich zawarcia.
  4. Punkty i-ii stosuje się do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.
 4. Prawo do odstąpienia nie dotyczy umowy:
  1. o Usługi dodatkowe, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  9. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Alink Multimedia Adrian Jabłoński swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub pocztą elektroniczną na adres bok@inear.pl) Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłano informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub Treści Cyfrowej na nośniku albo do czasu dostarczenia jej dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Towar lub Treść Cyfrową na nośniku należy odesłać na adres Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, chyba że Alink Multimedia Adrian Jabłoński zaproponował, że sam odbierze Towar lub Treść cyfrową na nośniku. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Towar nie może być odesłany pocztą ze względu na swój charakter, wówczas Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru zależne od wielkości i masy Towaru oraz cennika firmy kurierskiej; koszty te wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych w przypadku zwykłej przesyłki kurierskiej oraz do kilkuset złotych za pozostałe przesyłki.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Alink Multimedia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Alink Multimedia został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób, jak dokonano transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną opcję; Konsument nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, skutkach jego wykonania oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 13. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 14. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
  1. Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, skutkach jego wykonania oraz o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
  2. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 15. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych § 12 ust. 10, 13, 14. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Towaru lub Usługi dodatkowej lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.

§ 13 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie jest gwarantem.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca okresu gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. Informacje o uprawnieniach wynikających z gwarancji oraz o gwarancie są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym dołączanym do Towaru, Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej.

§ 14 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: (a) Formularz kontaktowy; (b) Newsletter; (c) Prowadzenie Konta Klienta; (d) Zapytaj o produkt.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę na Trwałym nośniku w formacie pdf. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy.
 12. Usługa Zapytaj o produkt polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 13. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, na Trwałym nośniku w formacie pdf.

§ 15 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 16 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 • sprzedaży Towarów i Usług dodatkowych oraz zawierania umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tych umów, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.inear.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
 • marketingowym: na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Każda osoba, której dane osobowe Sprzedawca przetwarza, ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres mailowy:bok@inear.pl
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, a także podmioty współpracujące ze Sprzedawcą oraz świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe. Dane osobowe, zebrane w celu:

 • świadczenia usług związanych z umowami sprzedaży i umowami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. reklamacyjnej obsługi klientów;
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy lub Klientowi;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);


świadczenia usług marketingowych: do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; świadczenia usług drogą elektroniczną: do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 17 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. W takim przypadku Sprzedawca najpierw wzywa Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego, a dopiero w następstwie bezskutecznego wezwania rozwiązuje umowę.
 4. Sprzedawca może zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta w przypadku, gdy od daty ostatniego zamówienia minęło 12 miesięcy. W takim przypadku Sprzedawca najpierw uprzedza o tym Klienta. Jeżeli Klient nie potwierdzi Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych, że chce dalej utrzymać Konto Klienta, Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji w formacie pdf.

§ 18 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące:
  1. Towarów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Usług dodatkowych
  2. Sklepu Internetowego,
  3. związane z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę należy kierować w każdy dopuszczalny sposób, w tym na piśmie na adres siedziby Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub mailowo na adres e-mail: bok@inear.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres (w przypadku wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację na piśmie) albo adres e-mail (w przypadku wyboru sposobu odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną), a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Klient o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na wskazany przez niego adres do korespondencji albo na adres e-mail Klienta podany w reklamacji (odpowiedź na Trwałym nośniku w formacie pdf), w zależności od wybranego przez Klienta sposobu jego poinformowania.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Indywidualnym są poddane sądom właściwym zgodnie z prawem polskim.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą Indywidualnym są poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
 5. Sprzedawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkującej koniecznością jego dostosowania do tych zmian prawa,
  2. wydania orzeczenia lub innego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej skutkującego koniecznością zmiany Regulaminu w celu dostosowania do takiego orzeczenia lub innego podobnego aktu,
  3. usunięcia ewentualnych omyłek w Regulaminie,
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  5. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez e-mail zawierający treść nowego Regulaminu w formacie pdf oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Sprzedawcy. Klient jest związany nowym Regulaminem, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
  Do zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje Regulamin w wersji zmienionej.
 7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin jest publikowany na stronie www.inear.pl oraz może być dostarczony na żądanie Klienta e-mailem na trwałym nośniku w formacie pdf bez dodatkowych opłat.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.
Produkt dodany do porównania