1. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w ust. 2 i 3 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in.:

  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
  • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte),
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:

  • elektronicznie na adres [email protected],
  • pisemnie na adres Inear.pl tj. Alink Multimedia ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
  • na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest konieczne. Wzór formularza można pobrać tutaj.

4. Zwracane Towary należy niezwłocznie odesłać, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, na adres Alink Multimedia, ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie

5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

6. Zwracając Towar Klient powinien opakować go w sposób zabezpieczający przed szkodą w transporcie oraz posłużyć się usługą transportową adekwatną do rodzaju Towaru.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów zwracanych, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.

8. Inear.pl zwróci Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych Towarów do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Inear.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towarów, których dotyczy odstąpienie lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego Towarów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Inear.pl, Inear.pl nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego wynikłych.

10. Jeśli ze względu na swój charakter zwracane Towary nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, Inear.pl poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu tych rzeczy w Sklepie Internetowym.

11. Inear.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2. Reklamacje

1. Inear.pl jest zobowiązane do dostarczania Towarów bez wad i odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2. Nie można reklamować jako wady utraty właściwości Towarów związanej z upływem czasu, jeśli wada powstała po upływie terminu przydatności oraz i utraty właściwości wynikającej z przechowywaniem Towaru niezgodnym z instrukcją producenta lub przyjętymi zwyczajami dotyczącymi Towaru danego rodzaju.

3. Reklamacja może być wysłana na adres siedziby Inear.pl lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]

4. W zgłoszeniu reklamacji należy podać rodzaj wady i datę jej stwierdzenia, a także wskazać uprawnienie z tytułu rękojmi, z którego Klient chce skorzystać.

5. Miejscem, do którego Klient powinien dostarczyć wadliwy Towar wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Klient jest adres siedziby Inear.pl, tj. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie

6. Koszt odesłania Towaru przez Konsumenta, zgodnie z ust. 5 powyżej, ponosi Inear.pl. W przypadku innych kosztów (szkód) poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, Klient może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego.

7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta.

8. Jeżeli zakupione Towary mają wadę, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w takim stosunku do ceny sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady) albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od umowy sprzedaży (zwrócić kupione Towary), chyba że Polskie Ziarno niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo usunie wadę; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Inear.pl albo Inear.pl nie wymieni Towaru na wolny od wad lub nie usunie tych wad,
  • jeśli jest Konsumentem – zamiast opisanego w lit. a) powyżej usunięcia wady – żądać wymiany Towar na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,
  • żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Inear.pl może jednak odmówić wykonania żądania, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Inear.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

10. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, Inear.pl obowiązana jest niezwłocznie zadośćuczynić żądaniu Klienta sformułowanemu w reklamacji, z uwzględnieniem prawa Inear.pl do uzyskania zwrotnego przeniesienia własności i posiadania Towaru podlegającego reklamacji w wypadku żądania wymiany lub odstąpienia od umowy. W wypadku uprawnienia Klienta do żądania zwrotu ceny Towaru w całości lub w części – zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru reklamowanego do Inear.pl

11. Zwrot ceny sprzedaży następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient wskazał inny sposób zwrotu.

12. Towary sprzedawane przez Inear.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

Produkt dodany do porównania